Örgün Öğretim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları (MBA)

Örgün MBA (Full-time MBA)

Programın Amacı

Yüksek öğrenimlerini işletmecilik dışında bir dalda tamamlamış olanlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmektir.

Programın Süresi ve Yeri

Program iki yarıyılda tamamlanacak şekilde düzenlenmiş olup, toplam 36 krediyi kapsar. Dersler hafta içi gündüz 09:00-16:20 saatleri arasında Avcılar’da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde yapılır. Derslerin bir parçası olarak da hafta içi grup çalışmaları, seminerler, proje çalışmaları ve konferanslar düzenlenir.

Programa Kabul

Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler. Programın normal bitirme süresi olan iki yarıyıl boyunca öğrenim katkı payı alınmayacak olup,  bitirme süresini aşan öğrencilerden örgün öğretimde geçerli olan öğrenci katkı payı alınır.

Örgün Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya eşdeğeri sınav notunun %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülâkat puanının %25’i toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır. Programa kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu ve lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra,  başta örnek olay (vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, işletme oyunu, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Öğretim Kadrosu

Programda esas olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeleri görev almakla birlikte, diğer üniversite öğretim üyelerinin uzmanlık ve birikimlerinden de yararlanılmaktadır.

Diploma

Örgün Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler

 1. Yarıyıl                                                                                

Yönetim ve Organizasyon

Finansal Muhasebe

İstatistik

Örgütsel Davranış

Pazarlama Yönetimi

Ekonomi (s)

Yöneticiler için Avrupa Birliği (s)

 2. Yarıyıl                                                                              

Finans Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Üretim ve Operasyon Yönetimi

Yönetim Muhasebesi

Sayısal Karar Verme Yöntemleri (s)

Stratejik Yönetim (s)

Sosyal Politika (s)

Proje