İşletmelerde Yönetim ve Strateji Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

Programın amacı, özel ve kamu sektörü için, çağdaş işletmeciliğin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilecek, yorumlayacak, sorunlara ilişkin somut çözümler üretebilecek alt yapıya sahip, donanımlı insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir. Program, İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00 – 22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra,  başta örnek olay (vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Öğretim Kadrosu

Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.

  • Prof. Dr. Işıl PEKDEMİR
  • Prof. Dr. Recep İbrahim PINAR
  • Prof. Dr. Fatih SEMERCİÖZ
  • Prof. Dr. Aykut BERBER
  • Prof. Dr. Cem Cüneyt ARSLANTAŞ
  • Prof. Dr. Muhteşem BARAN
  • Doç. Dr. Murat YAŞLIOĞLU
  • Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gökhan ACAR
  • Yrd. Doç. Dr. Yasemin ŞEN

İş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferanslara davet edilir.

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler

1. Yarıyıl

İşletme Yöneticiliği
Liderlik ve Karar Verme
Organizasyon Tasarımı ve Uygulamaları 
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

2. Yarıyıl

Uluslararası İşletmecilik
Çağdaş Yönetim Uygulamaları
İş Etiği

Stratejik Yönetim ve Uygulamaları

3. Yarıyıl

Örgütsel Değişim ve Bilgi Yönetimi 
Kurumsal Yönetim
Proje