Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

Küreselleşme sürecinin gittikçe hızlandığı ve kurumlar arası rekabetin tedarik zincirleri arasındaki rekabete dönüşmeye başladığı bir ortamda; 21. yüzyılın en fazla gelişme göstermesi beklenen üç önemli iş kolundan biri olan ve ülkemizde de hızla gelişen lojistik sektöründe; tedarik zinciri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir. Program, İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra,  başta örnek olay (vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Öğretim Kadrosu

Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.

  • Prof. Dr. Necdet ÖZÇAKAR
  • Prof. Dr. Şakir ESNAF (*)
  • Prof. Dr. Alp BARAY (*)
  • Doç. Dr. Özlem AKÇAY KASAPOĞLU
  • Dr. Öğr. Üyesi Birgül KÜÇÜK ÇIRPIN
  • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Zeki AKYURT
  • Dr. Öğr. Üyesi Türkay ÖZDEMİR (*)

Zaman zaman iş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferans vermek üzere davet edilir.

(*) Üniversitemizin diğer fakülteleri ile başka üniversitelerden gelen öğretim üyeleri

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler

1. Yarıyıl

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Taşımacılık Tipleri ve Uygulamaları
Lojistik Taşıma ve Gümrük Mevzuatı
Lojistik ve Kalite Yönetimi

2. Yarıyıl

Kombine Taşımacılık
Küresel Lojistik ve Dış Ticaret
Tedarik ve Stok Yönetimi
Tedarik Zincirinde Optimizasyon

3. Yarıyıl

Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
Lojistik Sistemlerde Modelleme
Proje