İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

Programın amacı, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir. Program, İstanbul üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra,  başta örnek olay (vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Öğretim Kadrosu

Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.

  • Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
  • Prof. Dr. Oya ÖZÇELİK
  • Prof. Dr. Gönen DÜNDAR
  • Prof. Dr. Lale TÜZÜNER
  • Doç. Dr. Fulya AYDINLI KULAK
  • Doç.Dr.Altan DOĞAN
  • Doç. Dr. Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU
  • Dr. Öğr. Üyesi Rıza DEMİR
  • Dr. Öğr. Üyesi Erman TÜRKMEN

Zaman zaman iş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferans vermek üzere davet edilir.

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler

1. Yarıyıl

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yönetim Uygulamaları
İnsan Kaynakları Yönetiminin Davranışsal Boyutu
İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış
Bireysel Çalışma İlişkileri

2. Yarıyıl

Ücret-Maaş Yönetimi
İnsan Kaynakları Planlaması
Performans ve Kariyer Yönetimi
Toplu Çalışma İlişkileri

3. Yarıyıl

İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma Teknikleri
Proje