Endüstri İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

Bu programın amacı, işletmelerin kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak, bunun için gerekli ar-ge ve inovasyon çalışmalarını yapabilecek, müşteri isteklerinin en hızlı ve en ekonomik bir şekilde karşılanmasını tedarik zincirini yaklaşımı içinde gerçekleştirebilecek sistemleri kurma ve yönetme becerisine sahip yöneticileri iş hayatına kazandırmaktır.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl, 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir. Program, İstanbul üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri
Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra,  başta örnek olay (vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Öğretim Kadrosu

Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.

  1. Prof.Dr. Necdet Özçakar
  2. Prof.Dr. Şakir Esnaf
  3. Prof.Dr. Mehmet Mutlu Yenisey
  4. Prof.Dr. Şükrü Alp Baray
  5. Doç.Dr. Özlem Akçay Kasapoğlu
  6. Dr. Öğr. Üyesi Birgül Küçük Çırpın
  7. Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Zeki Akyurt
  8. Dr. Öğr. Üyesi Sündüz Dağ
  9. Dr. Öğr. Üyesi Tarık Küçükdeniz
  10. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tüysüz

Zaman zaman iş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferans vermek üzere davet edilir.

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler

1. Yarıyıl

Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Yönetimi
Uygulamalı Optimizasyon
Küresel Lojistik Yönetimi 
Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi

2. Yarıyıl

Tedarik Zinciri Planlama
Kalite Sistemlerinin Tasarımı

Yalın Üretim Sistemi 
İş Sağlığı ve Güvenliği

3. Yarıyıl

Benzetim Teknikleri
İleri Kalite Sistemleri ve Altı Sigma

Proje