BAŞVURU KOŞULLARI

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KOŞULLARI:

1. Mezuniyet Koşulu

Örgün ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabileceğini gösterir belgeyi ön kayıt süresi içinde Enstitüye teslim etmeleri, başka yükseköğretim (lisansüstü) programında kayıtlı bulunmamaları gerekmektedir.

 2. ALES Koşulu

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylarda, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün 01 Mart 2016 tarihli ve 57 sayılı kararı ile ALES koşulu aranmaz.

Örgün Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların, İ.Ü. Lisansüstü Yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen puan türünden ALES veya eşdeğer puanlarını gösteren belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. ALES, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca kullanılabilir.

Enstitü Adı ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) GMAT (Graduate Management Admission Test) GRE (Graduate Record Examinination)
İşletme İktisadı Enstitüsü En az 55 puan (Herhangi bir alandan) En az 450 puan En az 149 puan (Quantitative bölümünden)

 

3. Yabancı Dil Koşulu

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans İngilizce Programlarına başvuran adayların, aşağıda belirtilen puan türünden YDS/KPDS/ÜDS veya eşdeğer veya Enstitümüz tarafından yapılan sınav puanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu puanı alamayan adaylar mülakata kabul edilmez.

YDS/KPDS/ÜDS sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.

TOEFL sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır.

Enstitü Adı YDS/KPDS/ÜDS TOEFL (IBT) Enstitü Sınavı
İşletme İktisadı Enstitüsü En az 65 puan En az 78 En az 65 puan

 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 (2) maddesi gereğince Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulünde Yabancı Dil Belgesi istenmemesine dair teklifin Üniversitemiz Senatosunun 05.01.2017 tarihli, 17 numaralı toplantısında EK 13 numaralı kararla oy birliği ile kabul edilmiştir.

Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Türkçe programlarına başvuracak adayların Yabancı Dil sınavına girmeleri gerekmez.

 4- İş Deneyimi

Yönetici ve Executive MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylar, mezuniyet sonrası iş hayatında en az 5 yıl tam zamanlı deneyim kazanmış olmalıdır.

5- Özgeçmiş

Yönetici ve Executive MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların, geçmiş iş tecrübelerine yönelik ayrıntılı bilgi içeren bir özgeçmiş hazırlamaları gerekmektedir.

6- Tavsiye Mektubu

Yönetici ve Executive MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların, iki adet tavsiye mektubu getirmeleri gerekmektedir.

7- Profesyonel Hedefler

Yönetici ve Executive MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların, profesyonel hedeflerini anlatan bir yazı hazırlamaları gerekmektedir.

8- Değerlendirme

Örgün Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya eşdeğeri sınav notunun %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülâkat puanının %25’i toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır. Programa kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu ve lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına giriş notunun belirlenmesinde, lisans not ortalamasının %50’si ve mülâkat puanının %50’si toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır. Programa kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde, lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

9- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Örgün ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru için, lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, noter yada ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabileceğini gösterir belge (ilgili yazı dekanlıktan alınmalıdır); Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (2 adet)
 2. Örgün ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru için, lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesinin noter onaylı veya ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti.
 3. Örgün Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru için, ALES sonuç belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuç belgesinin internet çıktısı ve kontrolü için şifresi
 4. İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans İngilizce Programlarına başvuru için, KPDS/ÜDS/YDS sonuç belgesinin internet çıktısı ile kontrolü için şifresi veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin noter onaylı sureti. (Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan yabancı dil sınav sonuç belgesi olmayanlar Enstitümüz tarafından yapılan sınava katılacaktır.)
 5. Yönetici ve Executive MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru için 5 yıllık tam zamanlı iş deneyiminin belgelenmesi.
 6. Yönetici ve Executive MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru için özgeçmiş
 7. Yönetici ve Executive MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru için 2 adet tavsiye mektubu
 8. Yönetici ve Executive MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru için profesyonel hedeflerini anlatan bir yazı
 9. Örgün ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru için, son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 1 adet vesikalık (4,5×6 cm) fotoğraf.

10- Başvuru, Sınav, Mülakat ve Kayıt Tarihleri

Başvurular : 02 Ocak-14 Ocak 2017

Yabancı Dil Sınavları : 16 Ocak 2017

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Tarihleri: 16 Ocak 2017 (MS Programları) – 17 Ocak 2017 (Türkçe MBA ve Yönetici MBA Programları) – 18 Ocak 2017 (İngilizce MS, İngilizce MBA ve Executive MBA Programları)

Örgün Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Tarihleri: ————

Kesin Kayıtlar : 23 Ocak 2017-03 Şubat 2017

Online Başvuru için tıklayınız.

11- Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır:

 1. Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)
 2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet)Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir. (Yabancı ülkelerdeki Tıp, Eczacılık veya Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olanlardan YÖK tarafından düzenlenecek denklik belgesini almış olmaları ve başvuru sırasında ibraz edilmesi şarttır.)
 3. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)
 4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1adet)
 5. ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün MBA) Programa başvuran adaylar için)
 6.  YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (İngilizce Programlarına başvuran adaylar için)
 7. Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm.)
 8. Yurtdışı kontenjanlarına başvuran Türk adaylardan yurtdışında ikâmet ettiklerine dair onaylı belge(1 adet)
 9. Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)
 10. Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi (Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.
 11. İkametgâhı ile ilgili beyanı
 12. Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet çıktısı
 13. Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesinin aslı (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)
 14. Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya onaylı sureti.
 15. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.(TR19 0001 2009 8200 0006 2002 70 IBAN no’lu Halk Bankasına yapılmaktadır)
 16. İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları 3 yarıyıl sürelidir. MS programları 30 kredi, MBA-EMBA programları 36 kredidir. Türkçe MBA ve MS programları için katkı payı kredi başına 400 TL; İngilizce MBA ve MS programları için 450 TL; Yönetici MBA için 450 TL ve Executive MBA için ise 500 TL’dir. Kayıt esnasında  İşletme İktisadı Enstitüsü’nün Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN # TR19 0001 2009 8200 0006 2002 70 numaralı hesabına Türkçe MBA ve MS İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için 4800 TL, İngilizce MBA ve MS İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için 5400 TL, Yönetici MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 5400 TL ve Executive MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 6000 TL kesin kayıt ücreti yatırılarak dekont alınacak ve Enstitüye verilecektir. Örgün öğretim programları için programın normal bitirme süresi olan iki yarıyıl boyunca öğrenim katkı payı alınmayacaktır. Bitirme süresini aşan öğrenciler öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontunu teslim edeceklerdir.