Kayıt için gerekli evraklar

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır:

1.Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)
2.Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet)Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir. (Yabancı ülkelerdeki Tıp, Eczacılık veya Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olanlardan YÖK tarafından düzenlenecek denklik belgesini almış olmaları ve başvuru sırasında ibraz edilmesi şarttır.)
3.Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)
4.Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1adet)
5.ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün MBA) Programa başvuran adaylar için)
6. YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (İngilizce Programlarına başvuran adaylar için)
7.Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm.)
8.Yurtdışı kontenjanlarına başvuran Türk adaylardan yurtdışında ikâmet ettiklerine dair onaylı belge(1 adet)
9.Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)
10.Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/05/YabanciOgrenciBilgilendirmeFormu.pdf (Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.)
11.İkametgâhı ile ilgili beyanı
12.Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet çıktısı
13.Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesinin aslı (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)
14.Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya onaylı sureti.
16.Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.(TR19 0001 2009 8200 0006 2002 70 IBAN no’lu Halk Bankasına yapılmaktadır)
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları 3 yarıyıl sürelidir. MS programları 30 kredi, MBA-EMBA programları 36 kredidir. Türkçe MBA ve MS programları için katkı payı kredi başına 400 TL; İngilizce MBA ve MS programları için 450 TL; Yönetici MBA için 450 TL, Executive MBA için 500 TL ve Uzaktan MBA için ise 350TL’dır. Kayıt esnasında İşletme İktisadı Enstitüsü’nün Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN # TR19 0001 2009 8200 0006 2002 70 numaralı hesabına Türkçe MBA ve MS İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için 4800 TL, İngilizce MBA ve MS İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için 5400 TL, Yönetici MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 5400 TL, Executive MBA İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 6000 TL kesin kayıt ücreti yatırılarak dekont alınacak ve Enstitüye verilecektir. Örgün öğretim programları için programın normal bitirme süresi olan iki yarıyıl boyunca öğrenim katkı payı alınmayacaktır. Bitirme süresini aşan öğrenciler öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontunu teslim edeceklerdir. 17.İşletme Yöneticiliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 4200 TL kesin kayıt ücreti yatırılarak dekont alınacak ve Enstitüye teslim edilecektir. Uzaktan Öğretim program ücreti diğer programlardan farklı olarak İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı adına Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN # TR74 0001 2009 8200 0006 2008 32 numaralı hesabına yatırılmalıdır.

01/02/2018
1028 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

Avcılar Kampüsü Avcılar – 34320 / İstanbul

E-Mail: iie@istanbul.edu.tr