Yönetim Dergisi Yayın ve Yazım Kuralları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM DERGİSİ

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

 

YAYIN KURALLARI

 

 1. Yönetim Dergisi, 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez yayınlanan süreli bir dergidir.
 2. Yönetim Dergisi’nde, ekonomi ve işletme konularında bilimsel nitelikli eserler ve iş dünyası uygulamaları ile ilgili çalışmalar yayınlanır.
 3. Dergide yayınlanacak olan eserlerin daha önce başka bir dergide yayınlanmamış, yayınlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayın için kabul edilmemiş olması gerekir.
 4. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
 5. Eserin yayınlanmasına karar verilmesi durumunda, yazar yayın hakkını Yönetim Dergisi’ne devretmiş sayılır.
 6. Dergide basılması önerilecek yazılar, derginin biçim kurallarına kesinlikle özen gösterilerek hazırlanmalı ve değerlendirme sürecine girmek üzere http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuiieyd adresine kayıt olunarak “online” olarak gönderilmelidir. Dergide yayınlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olmasının yanısıra, akademik yayın esaslarına da uyması şarttır (akademik yayın esasları için TÜBİTAK’ın web sayfasındaki “http://journals. tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz” adresine ya da diğer bilimsel yazın kitaplarına başvurulması önerilir).  Bu kurallara uygun olan yazılar, Yayın Kurulu’nca ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Yazıların basılmasına hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda editör karar vermektedir. Editör, gerekli gördüğünde (hakemler arasında derin görüş ayrılıkları olması gibi durumlarda) bir yazıyı üçten fazla hakeme gönderebilir. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından bazı değişiklikleri isteme hakkına sahiptir. Belirtilen bu süreç sistem üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

 

YAZIM KURALLARI

 1. Yazılar A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne 1.5 aralıkla, Times karakterinde, 12 punto ile yazılmalıdır. Yazının bir A4 sayfasında kapladığı alanın boyutları 16 cm. x 23,5 cm. olmalıdır. Sağ kenar boşluğu en az 2,5 cm.’dir.
 2. Yazının ilk sayfasında aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir:
 1. Yazının başlığı; büyük harf, 16 punto, bold ve italik yazılmalıdır.
 2. Başlığın sağ alt tarafında yazarın ünvanı, adı-soyadı ve bağlı bulunduğu kuruluş gösterilmelidir. Makalenin yazımı bu sayfadan itibaren başlamalı, makalenin en az 100 en çok 200 kelimeyi geçmeyen, Türkçe ve İngilizce (başlık da dahil olmak üzere) özetleri yer almalıdır.
 3. Referanslar metin içinde paranteze alınarak, önce yazar ismi, sonra yayın yılı şeklinde sıralanmalıdır Örnek: Carey ve Souza, 1975, s:125. Alıntılar “….” içinde yazılmalıdır. Eğer yazar veya yazarların ismi cümle içinde geçmişse, referans olarak sadece tarih verilir. Örnek: Carey’in daha önce öne sürdüğü gibi (1973). Referanslar yazar veya editörün soyadı ile (birden fazla yazar veya editör varsa birincinin) başlamalıdır. Eğer yazar veya yazarlar aynı yıl birden fazla eser yayınlamışlarsa, bunlar birbirinden (a,b) gibi semboller kullanarak ayrılabilirler. Örnek: Collins 1988 a s:18-21, Collins 1988 b s:32. Çok yazarlı eserlerde eserin iki (2) yazarı varsa her ikisinin de isimlerinin tam olarak yazılması gerekir. İkiden fazla yazar varsa ilk atıfta tümünün ismi belirtilir, daha sonrakilerde birinci yazarın  soyadından sonra “ve diğerleri” ifadesi kullanılabilir. Altıdan fazla yazar varsa sadece ilk yazarın soyadına yer verilir.
 4. Kaynakçanın yazının sonunda ayrı bir sayfadan başlatılması zorunlu olup, kaynakçadaki referanslar alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 1. Özetlerin altında en az üç adet anahtar sözcük, Türkçe özetin altında Türkçeler ve İngilizce özetin altında da İngilizceler olacak şekilde verilmelidir.
 2. Metnin yanısıra, tablo ya da şekillerdeki rakamlarda ondalık sayıların virgül ile, binli hanelerin ise nokta ile ayrılmasına dikkat edilmelidir.
 3. Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, grafik, v.b.) “şekil” olarak adlandırılmalıdır. Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir. Tablolarda ve şekillerde başlıklar üstte, varsa bunlara ilişkin kaynak bilgileri de tablonun altında yer almalıdır. Tablo ve şekil başlıkları koyu (bold) yazılmalıdır. (Örnek: TABLO 5:).
 4. Yazıda yazılan grafik, tablo ve şekillerde kesinlikle zemin rengi kullanılmamalıdır. Gerek metinde gerekse tablo ve şekillerde yazılar renkli olmamalıdır. Çalışmaların bir an önce yayınlanabilmesi için tablo ve şekillerin uzunluğunun 23 cm.’yi geçmemesi, genişliğinin de sütuna sığacak tablo veya şekiller için 7 cm. ile, sayfaya sığacak tablo ve şekiller için de 15 cm. ile sınırlandırılması gerekmektedir (başka bir deyişle tablo veya şekillerin en fazla genişliği 7 cm. ya da 15 cm.’den biri olmalıdır.). Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın disketteki biçimiyle yazı için “basıla” verdiği kabul edilecektir. Yazı teslim edildikten sonra baskı düzeltmeleri için ayrıca yazara gönderilmeyecektir. Bu nedenle yazım yanlışlarının olağanın üzerinde olması, yazının geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
 5. Giriş, sonuç ve kaynakça bölümleri hariç olmak üzere makalenin diğer tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalıdır. Makalenin ana ayrımlarının başlıkları büyük harfle, alt ayırım başlıkları küçük harflerle ve bold yazılmalıdır.

– Kaynakçada kitaplar, yazar veya editörün soyadı, adı, yayın tarihi, eserin adı (koyu karakterlerle), yayın yeri, yayınlayan düzeninde sıralanır.

Örnek: HORMATS, Robert D., 1987, Reforming the International Monetary System: From Roosevelt to Reagan, New York, Foreign Policy Association.

Örnek: HOEL, P.G., PORT, S., 1971, Introduction to Probability Theory,               ABD.,    Houghton Mifflin Company.

– Kaynakçada dergiler, yazar ve yazarların soyadı-adı, yayın tarihi, makalenin adı (italik karakterlerle), derginin adı (italik ve koyu karakterlerle), cilt numarası ve sayfa numarası düzeninde sıralanmalıdır.

Örnek: HARVEY, Campbell R., March 1991, “The World Price of Covariance Risk”, The Journal of Finance, Vol: XLVI, No:1, s:11-157.

– Bir kurum adına hazırlanmış eserler için kaynakça şu şekilde yazılmalıdır:

Örnek: Devlet Planlama Teşkilatı, Temel Ekonomik Göstergeler, Haziran 1994.

– Yasal düzenlemeler için kaynakça şu şekilde yazılmalıdır :

 Örnek:  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Kanun No: 3568, 13 Haziran 1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete.

EDİTÖR
Prof. Dr. Vedat Sarıkıovanlık
İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü
Avcılar 34320, İstanbul
Telefon: (212) 473 70 70 / 18216-18217-18218
Faks: (212) 591 99 78
e-posta: vedsari@istanbul.edu.tr
EDİTÖR YARDIMCISI
Doç. Dr. Aslı BEYHAN ACAR
İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü
Avcılar 34320, İstanbul
Telefon: (212) 473 70 70 / 18216-18217-18218
Faks: (212) 591 99 78
e-posta: aslicar@istanbul.edu.tr
ÜRETİM EDİTÖRÜ
Arş.Grv. Esin Bengü Ceran
20/03/2013
2564 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

Avcılar Kampüsü Avcılar – 34320 / İstanbul

E-Mail: iie@istanbul.edu.tr